Ochrona danych osobowych - RODO - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Ochrona danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie.

Kontakt:

ul. Bogedaina 18, 43-200 Pszczyna

tel. (32) 449 32 00 w dni robocze: w godzinach 8.00 – 15.00 (w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00), faks numer (32) 449 32 44.

2.Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KPP: kom. Piotr Oczkowski

adres: ul. Bogedaina 18, 44- 300 Pszczyna,

e-mail: iod@pszczyna.ka.policja.gov.pl

tel. 32 4493200

3.Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie.

W KPP w Pszczynie dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym: celach przetwarzania,

podstawach prawnych przetwarzania,

osobach, których dane są przetwarzane,

odbiorcach danych,

okresach przechowywania,

zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KPP w Pszczynie.

4.Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5.Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje: prawo dostępu do własnych danych osobowych,

prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.