Kierownictwo Komisariatu Policji w Pawłowicach - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Kierownictwo

Kierownictwo Komisariatu Policji w Pawłowicach

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI w Pawłowicach podinsp. mgr Zdzisław Zagórda

tel. kontaktowy 47 85 525 10

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMISARIACIE POLICJI W PAWŁOWICACH

Komendant Komisariatu Policji w Pawłowicach lub jego Zastępca osobiście przyjmują obywateli w ramach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w poniedziałki do godziny 17:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). W celu zapewnienia właściwej obsługi akces spotkania należy wyrazić w formie pisemnej jasno określając jego tematykę, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy.

Skargi i wnioski dotyczące działalności Komisariatu Policji w Pawłowicach można składać:

 

  • ustnie do protokołu – w Komisariacie Policji w Pawłowicach przy ul. Karola Miarki 1, 43-250 Pawłowice w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00 gdzie Komendant Komisariatu Policji w Pawłowicach, jego Zastępca oraz wyznaczeni policjanci przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w powyższym zakresie oraz udzielane są niezbędne informacje telefonicznie pod numerem telefonu 47 85 522 16

  • osobiście, uprzednio przygotowany dokument – Dyżurny KP Pawłowice w dni powszednie w godzinach 8:00-17:00.

  • faksem – na numer 47 85 822 44

  • za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej www.epuap.gov.pl

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres kontrola@pszczyna.ka.policja.gov.pl

  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie ul. Bogedaina 18 43-200 Pszczyna

WAŻNE!

Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U z 2002 r. Nr 5 poz. 46) skargi nie zwierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będę bez rozpoznania.

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie (KPP). KPP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod@pszczyna.ka.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe: będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania. KPP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków prawa i jest niezbędne do rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku.