Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI w Pszczynie insp. mgr Piotr Sidzina

insp. mgr Piotr SIDZINA

- w Policji od 1 października 1991 r., pełnił służbę w Komisariacie Policji w Jasienicy, zarówno w pionie prewencji, jak i kryminalnym;

- od czerwca 2003 r. – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kobiernicach ;

- od maja 2007 r. – Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach;

- od września 2012 r. - Komendant Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie;

- styczeń 2016 r. - Komendant Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

Przyznane odznaczenia:

- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2009 r.

- Medal „Za Ofiarność i Odwagę”- 2010 r.

- Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2000 r.

- Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - 2003 r.

- Ukończył na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich - 2005 r.

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W PSZCZYNIE

Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie lub jego Zastępca osobiście przyjmują obywateli w ramach skarg i wniosków codziennie w godzinach 8:00-15:00, a w poniedziałki do godziny 17:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). W celu zapewnienia właściwej obsługi akces spotkania należy wyrazić w formie pisemnej jasno określając jego tematykę, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy.

Ponadto obywatele w ramach skarg i wniosków są przyjmowani w godzinach 8:00-15:00 przez Eksperta Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli KPP Pszczyna.

Skargi i wnioski dotyczące działalności Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie i podległych jednostek organizacyjnych można składać:

 

  • ustnie do protokołu – w Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie przy ul. Bogedaina 18 43-200 Pszczyna w dniu robocze w godzinach 8.00 do 15.00 gdzie Ekspert Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli KPP Pszczyna oraz inni wyznaczeni policjanci przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w powyższym zakresie oraz udzielane są niezbędne informacje telefonicznie pod numerem telefonu 47 85 522 16

  • osobiście, uprzednio przygotowany dokument – Dyżurny KPP Pszczyna w dni powszednie w godzinach 8:00-17:00.

  • faksem – na numer +47 85 522 44

  • za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej www.epuap.gov.pl

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres kontrola@pszczyna.ka.policja.gov.pl

  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie ul. Bogedaina 18 43-200 Pszczyna

WAŻNE!

Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U z 2002 r. Nr 5 poz. 46) skargi nie zwierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będę bez rozpoznania.

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie (KPP). KPP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod@pszczyna.ka.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe: będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania. KPP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków prawa i jest niezbędne do rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku.