Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie (KPP Pszczyna) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Ewelina Rojczyk, adres poczty elektronicznej ewelina.rojczyk@pszczyna.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 798 030 249. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie posiada podległe sobie jednostki, tj.:

 

- Komisariat Policji w Pawłowicach
43-250 Pawłowice ul. K. Miarki 1
tel. 47 85 525 10
pawlowice@pszczyna.ka.policja.gov.pl

 

- Komisariat Policji w Miedźnej z/s w Woli:
43-225 Wola u. Lipowa 8
tel. 47 85 526 12
fax. 47 85 526 14
miedzna@pszczyna.ka.policja.gov.pl

 

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Budynek mieści się przy ul. Bogedaina 18 i nie jest przystosowana do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Przed wejściem nie ma podjazdów ułatwiających wejście ani miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wejście dla petentów jest zlokalizowane od ul. Bogedaina.

Do budynku prowadzi 1 wejście bezprogowe z poziomu chodnika.

Po wejściu przez oszklone drzwi, znajdujemy się w niewielkim holu. Po prawej stronie znajduje się okno Oficera Dyżurnego, któremu należy przedstawić sprawę w jakiej przyszliśmy do komendy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

W budynku nie ma windy

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych

 

Komisariat Policji w Pawłowicach

Wejście główne znajduje się od strony ul. K Miarki

Wejście do budynku zlokalizowane jest na wysokości pierwszego piętra i prowadzą do niego schody z poręczą

Budynek nie posiada windy ani podjazdów ułatwiających wejście

Przed drzwiami wejściowymi znajduje się domofon, służący do komunikacji z dyżurnym jednostki

Od strony ul. Mickiewicza znajduje się gminny parking, na którym są zlokalizowane 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

W budynku nie ma pętli indukcyjnych

 

Komisariat Policji w Miedźnej z/s w Woli

Wejście główne znajduje się od strony ul. Lipowej

Do budynku prowadzi wejście bezprogowe z poziomu chodnika

Przed wejściem, na ścianie po lewej stronie, znajduje się domofon

W budynku nie ma windy

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych znajdującą się na parterze

Na parkingu zlokalizowanym przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

W budynku nie ma pętli indukcyjnych

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Ewelina Rojczyk, adres poczty elektronicznej ewelina.rojczyk@pszczyna.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 798 030 249.