Aktualności

Ogłoszenie o realizacji przyjęć do służby w Policji w 2018 roku

Data publikacji 07.02.2018

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w 2018 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w komendach miejskich i powiatowych policji województwa śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku Białej i Częstochowie.

Służbę w policji może pełnić:

Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dojący rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub w wyniku przeniesienia do rezerwy).

Spośród kandydatów preferuje się dodatkowymi punktami osoby posiadające np. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub umiejętności w dziedzinie nurkowania lub prowadzenia łodzi motorowej.

Wymagane dokumenty do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

- podanie o przyjęcie do służby

- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby

- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu)

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu)

- książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Pozostałe wymagane dokumenty w toku postępowania kwalifikacyjnego:

- wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (składa się ją w terminie i miejscu wskazanym kandydatom przez przedstawiciela komórki do spraw doboru lub przedstawiciela komórki do spraw ochrony informacji niejawnych).

Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego i pozostałe informacje na temat terminów i limitów przyjęć można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policji.pl) oraz na stronie internetowej KWP w Katowicach (www.slaska.policja.gov.gov.pl), zakładka „Rekrutacja”, a także pobrać w miejscu składania dokumentów.

 

Podstawę prawną procedury doboru do służby w Policji stanowią przepisy art. 25 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.