Zielona strefa - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Zielona strefa

Zielona strefa


„….Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę…”


Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt

 


Policja zgodnie z obowiązującym stanem prawnym realizuje m.in. zadania ukierunkowane na wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jednym z celów podejmowanych przedsięwzięć jest zapewnienie lepszej ochrony zwierzętom i zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

 

Jeśli posiadasz informacje o nieludzkim traktowaniu zwierząt poprzez m.in. ich torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem to skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail:  prewencja@pszczyna.slaska.policja.gov.pl

 

 

Prawa zwierząt

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Człowiek zwierzętom winien jest poszanowanie, ochronę i opiekę, a także humanitarne traktowanie.

 

Ustawa zabrania między innymi:

 

- zabijania zwierząt (poza ściśle określonymi wyjątkami),


- znęcania się nad zwierzętami,


- trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu,


- wprowadzania do obrotu zwierząt domowych i nabywania ich na targowiskach, targach i giełdach,


- prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych,


- wprowadzania do obrotu i nabywania psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli,


- rozmnażania psów i kotów w celach handlowych,


- puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna,


- odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.
 

 
 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta

Ustawa o ochronie zwierząt między innymi nakłada:

 

- na osoby utrzymujące zwierzę domowe obowiązek zapewnienia mu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiedniej karmę i stałego dostępu do wody,

 

- na osobę, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, obowiązek powiadomienia o tym najbliższego schroniska dla zwierząt, straży gminnej lub Policji,

 

- na osobę zamierzającą prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną obowiązek uzyskania wymaganego zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

 

Ponadto osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są, na mocy aktów prawa miejscowego, do sprzątania nieczystości po swoich podopiecznych i wyprowadzania ich na warunkach jakie w nich określono.
 

 
 

Kolizje z udziałem zwierząt

(…) Zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zwierząt prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, ma obowiązek zapewnić mu stosowną pomoc lub zawiadomić odpowiednie służby. Brak wymaganego prawem zachowania ze strony kierowcy może być podstawą do ukarania go karą aresztu lub grzywny do 5 tys. zł. Warto wspomnieć, że mimo licznych utrudnień i zawiłości prawnych możliwe jest, w niektórych przypadkach, dochodzenie roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez zwierzęta. O ile posiadają one właściciela, to właśnie on zobowiązany jest naprawić wyrządzoną szkodę (art. 431 par. 1 kodeksu cywilnego). Trudniejsze natomiast, jednak nie niemożliwe, będzie dochodzenie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta wolno żyjące. Są one własnością Skarbu Państwa, który ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie w przypadku zwierząt łownych, objętych całoroczną ochroną, gdy szkoda powstała podczas polowania na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Za szkody wyrządzane przez osobniki znajdujące się pod ścisłą ochroną na obszarach obwodów łowieckich leśnych do wypłaty odszkodowania zobowiązane jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, a w przypadku obwodów łowieckich polnych, podobnie jak na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – zarząd województwa ze środków budżetu państwa (art. 50 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Dz.U. 1995, nr 147, poz. 713 ze zm.). Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń (II CR 157/74, OSP 1975/5/104) wyraził jednak pogląd, że Skarb Państwa nie będzie ponosił odpowiedzialności za powstałą na drodze publicznej szkodę w wyniku zderzenia się zwierzęcia żyjącego w stanie wolnym z mechanicznym środkiem komunikacji, gdy do zderzenia doszło poza obszarem, którego charakter uzasadniałby ustawienie ostrzegającego znaku drogowego. Pojawienie się znaku informującego o możliwości występowania zwierząt na drodze powinno zmusić kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania prędkości do warunków jazdy, a w szczególności do możliwości pojawienia się zwierząt (par. 3 i 9 rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz.U. 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze zm.). Brak stosownego oznakowania będzie zatem oznaczał możliwość ubiegania się o odszkodowanie od zarządcy drogi.
Zabite lub uśmiercone zwierzę należy z drogi uprzątnąć. Ciężar ten, w świetle obowiązujących przepisów prawa, spoczywa na zarządcach dróg4, których policjanci, w ramach podjętej interwencji, o takiej potrzebie są zobowiązani zawiadomić.

 

fragment artykułu „Co może i powinien policjant” (Policja Nr 101 / 08.2013)