Prawa ofiar przemocy - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Prawa ofiar przemocy

Prawa ofiar przemocy

 

 

SEKCJA PREWENCJI INFORMUJE - OSTRZEGA - RADZI


 

OFIARA TEŻ MA SWOJE PRAWA 

Wyciąg z Polskiej Karty Praw Ofiar
 

Ofiarą w rozumieniu Karty jest osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi. 

Prawo ofiary jako strony postę powania karnego wobec wymiaru sprawiedliwości
 

ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji o przysługujących jej prawach i procedurach ich dochodzenia,

ofiara ma prawo brać udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia toczącego się w jej sprawie,

ofiara ma prawo składania wniosków o dokonanie czynności w toku postępowania przygotowawczego, a więc zanim trafi do sądu,

ofiara ma prawo do mediacji i porozumienia się ze sprawcą w kwestii naprawienia szkody lub innego zadośćuczynienia,

ofiara ma prawo domagania się i uzyskania naprawienia szkody przez sprawcę. 

Prawo do bezpieczeństwa i zakazu ponownego dręczenia ofiary
 

ofiara ma prawo do bezpieczeństwa i ochrony oraz poszanowania jej życia rodzinnego i prywatnego,

ofiara może zażądać utajenia swoich danych osobowych,

ofiara ma prawo do zachowania anonimowości w sprawozdaniach prasowych, telewizyjnych, w internecie i w innych mediach, dotyczących jej sprawy,

właściwe organy państwowe są zobowiązane do przyjęcia każdego zawiadomienia o przestępstwie zgłoszonego przez ofiarę i podjęcia odpowiedniej interwencji,

ofiara ma prawo do traktowania ze szczególną troską i powagą przez organy wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania,

ofiara nie powinna być narażona na dodatkowe dolegliwości wynikające z konieczności kontaktu ze sprawcą czynu niedozwolonego. 

Organizacje pozarządowe zajmujące się ofiarami przestępstw:
 

Biuro Porad Obywatelskich

Warszawa, tel./fax (0 prefix 22) 828-12-95


 

Centrum Praw Kobiet

Warszawa, tel./fax (0 prefix 22) 652-01 -17


 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Warszawa, tel. (0 prefix 22) 826-98-75


 

"La Strada" Fundacja Przeciwko Handlowi Kobiet

Warszawa, tel. (0 prefix 22) 628-99-99, tel. alarmowy 0602-526-939


 

Stowarzyszenie Pacjentów " Non Nocere"

Warszawa, tel. 0601-546-347

(pomoc ofiarom przestępstw związanych z błędami lekarskimi) 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Pszczynie