Konsekwencje nieprzestrzegania prawa - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Konsekwencje nieprzestrzegania prawa

Konsekwencje nieprzestrzegania prawa

 

 

SEKCJA PREWENCJI INFORMUJE - OSTRZEGA - RADZI


 

KOSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA PRAWA


 

POSIADANIE KAŻDEJ ILOŚCI NARKOTYKÓW JEST KARALNE

"art. 48.1 . Kto, wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Przed sądem odpowiada osoba, która ukończyła 13 lat.


 

CZĘSTOWANIE NARKOTYKAMI JEST RÓWNIEŻ NIELEGALNE

"art. 45.1. Kto wbrew przepisom ustawy udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". ZARABIANIE NA HANDLU NARKOTYKAMI JEST ZAGROŻONE SZCZEGÓLNIE SUROWYMI KARAMI

"art. 46.1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji podlega karze pozbawienia wolności do lat 10".

Sprzedawanie narkotyków małoletnim (osobom do lat 18) traktowane jest jako ZBRODNIA zagrożona karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.


 

ZAŻYWANIE ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, A TAKŻE SPOŻYWANIE PRZEZ NIELETNIEGO ALKOHOLU TRAKTOWANE JEST JAKO PRZEJAW DEMORALIZACJI I MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO:

 • umieszczenia w izbie wytrzeźwień, jeżeli nieletni swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajduje się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób,
 • skierowania do sądu rodzinnego wniosku o podjecie działań zapobiegających dalszej demoralizacji.


 

INNYMI PRZEJAWAMI DEMORALIZACJI JEST RÓWNIEŻ:

 • naruszanie zasad współżycia społecznego,
 • popełnienie czynu zabronionego,
 • systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego,
 • uprawiane nierządu,
 • włóczęgostwo,
 • udział w grupach przestępczych


 

PAMIĘTAJ, ŻE:
 

 • każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu,
 • każdy dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję,
 • instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścił do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Pszczynie