Bezpieczna wioska - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Bezpieczna wioska

Bezpieczna wioska

 

 

SEKCJA PREWENCJI INFORMUJE - OSTRZEGA - RADZI

 

 

BEZPIECZNA WIOSKA 

Mieszkając na wsi czujemy się o wiele bezpieczniej niż mieszkańcy miast. Rzadko dochodzi tu do, jakże często notowanych w miastach rozbojów, kradzieży kieszonkowych, włamań do samochodów, kradzieży samochodów itd. Mniej jest również wypadków drogowych i kolizji. Na wsi wszyscy znają się ze wszystkimi, nie ma takiej anonimowości jaką obserwujemy w miastach, zwłaszcza w tzw. blokowiskach.

Jednakże i na wsi występują zagrożenia, o których warto pamiętać: aby im zapobiegać i nie stać się ich ofiarą.


 

POŻARY - doprowadzić można do nich poprzez niewłaściwe użytkowanie urządzeń gospodarskich, wadliwą lub przestarzałą instalację elektryczną, brak lub niesprawną instalację odgromową, składowanie wilgotnego siana, wypalanie traw, a także w wyniku pozostawienia dzieci bez nadzoru;


 

ZATRUCIA - może do nich dojść, gdy nie stosuje się odpowiednich środków ochrony osobistej podczas przygotowywania i stosowania chemicznych środków ochrony roślin;


 

WYPADKI PRZY PRACY - związane są zazwyczaj z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad BHP - brak osłon na elementach wirujących (np. wał kardana) ubrań roboczych, rękawic i okularów ochronnych, a także nieznajomość przepisów BHP oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń. 

PAMIĘTAĆ TAKŻE NALEŻY, ŻE:


 

UPRAWY MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH MOGĄ BYĆ PROWADZONE TYLKO W DRODZE KONTRAKTACJI I NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA


 

"art.34.1 Uprawy maku lub konopi włóknistych mogą być prowadzone na podstawie:

 1. zezwolenia wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy oraz
 2. umowy kontraktacji, zawartej przez prowadzącego uprawę z podmiotem gospodarczym prowadzącym kontraktacje na podstawie zezwolenia wojewody właściwego dla miejsca położenia uprawy."

"art. 49.1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak (z wyjątkiem maku niskomorfinowego), lub konopie (z wyjątkiem konopi włóknistych), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

art. 51. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste, podlega karze grzywny."

(Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii). 

UMYŚLNE RANIENIE LUB OKALECZANIE ZWIERZĄT, UTRZYMYWANIE ICH W NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKACH BYTOWANIA, PORZUCANIE, A TAKŻE ZŁOŚLIWE ICH STRASZENIE LUB DRAŻNIENIE TRAKTOWANE JEST JAKO PRZESTĘPSTWO ZNĘCANIA SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI


 

"art. 35.1. Kto zabija zwierzę z naruszeniem przepisów (...) albo znęca się nad nim (...), podlega karze pozbawienia wolności do 1 roku, ograniczenia wolności albo grzywnie,

 1. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.
 2. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, sąd może orzec przepadek zwierzęcia, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2, sąd orzeka przepadek zwierzęcia - jeżeli sprawca jest jego właścicielem."

(Ustawa z dnia 21 września 1997 roku o ochronie zwierząt).


  

CZY WIESZ, ŻE:


 

 wszyscy jesteśmy prawnie zobowiązani by chronić przyrodę.

[art.3.] Ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego obywatela, organów administracji publicznej, a także jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność wpływającą na przyrodę;


 

 jako właściciel nieruchomości masz obowiązek utrzymania we właściwym stanie drzew oraz krzewów na niej rosnących,


 

 na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości musisz uzyskać zezwolenie.

[art. 47e.]

2. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta wydanym na wniosek władającego, (...).

4. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do:

1) drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,

2) drzew i krzewów sadzonych na plantacjach,

3) drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat;

 za zniszczenie drzew lub krzewów możesz zostać ukarany karą pieniężną.

[art. 47k.] Za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, powodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych lub wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną.

(Ustawa z dnia 16.10.1991r. o ochronie przyrody) 

PAMIĘTAJ, ŻE KARALNE RÓWNIEŻ JEST:


 

 niszczenie roślinności np. poprzez wypalanie, posiadanie sprzętu i urządzeń służących do kłusownictwa, polowanie bez wymaganych uprawnień, posiadanie nielegalnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych.


 

[art. 59.1] Kto:

 1. wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin,
 1. niszczy roślinność służącą wiązaniu gleby lub niszczy rośliny i zwierzęta przyczyniające się do oczyszczania środowiska,
 1. wykonuje roboty ziemne lub inne roboty związane z wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego lub technicznego w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów w sposób powodujący uszkodzenie drzew lub krzewów,
 2. stosuje na ulicach, placach i drogach publicznych środki chemiczne w sposób szkodzący terenom zieleni lub zadrzewieniom - podlega karze aresztu albo grzywny

(Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody)


 

[art. 52.] Kto:

 1. wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia i urządzenia określone w art. 53 pkt 5 (patrz poniżej)
 2. wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych,
 3. bez wymaganego zezwolenia wprowadza do obrotu zwierzynę żywą lub mięso zwierzyny ubitej,
 4. hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce - podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny.


 

[art. 53] Kto:

 1. poluje z chartami lub ich mieszańcami,
 2. poluje w czasie ochronnym,
 3. poluje nie posiadając uprawnień do polowania,
 4. wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków,
 5. nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny - podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

(Ustawa z dnia 13.10.1995r. Prawo Łowieckie)


 

 Wiedz także, że oprócz wyżej wymienionych kar sprawca bezprawnego pozyskania zwierzyny obciążany jest ekwiwalentem, w zależności od zwierzyny w następującej wysokości:

 

 1. łoś, jeleń, daniel - 4 000 zł
 2. muflon, wilk - 3 000 zł
 3. dzik, sarna - 2 000 zł
 4. inna zwierzyna - 1 000 zł

(Rozporządzenie MOŚZNiL z dn. 17.03.1997r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną) 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Pszczynie